Cartref

Llwyddiant Parti Nadolig y Porth 2014

Cartref
Diolch yn fawr i bawb ddaeth i Barti Nadolig y Porth eleni ym Mharc Treftadaeth y Rhondda.Diwrnod hyfryd unwaith eto a phawb wrth eu bodd gyda’r holl weithgareddau Nadoligaidd. Y  500 o fynychwyr yn ystod y dydd yn profi’r llwyddiant. Uchafbwynt y dydd i’r mwyafrif oedd y daith i ymweld â Siôn corn yn ei ogof a pherfformiadau arbennig Martyn Geraint a sesiwn llawn hwyl a sbri  Ffa-la-la.Hoffwn ddiolch yn fawr i Barc Treftadaeth y Rhondda, Ffa-la – la, Martyn Geraint, yr holl stondinwyr ac Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James am eu cyfraniad gwerthfawr ar mwy »
27 Tachwedd 2014

Taith Sioe Nadolig CYW

Cartref
Sioe Nadolig Llawen Cyw! Eleni mae modd mynd a’r plantos i weld Sioe Nadolig Cyw gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn ogystal a sioeau dydd i ysgolion cynradd a meithrin, ond mae’r tocynnau yn gwerthu yn gyflym felly cofia archebu dy rai di cyn ei bo hi’n rhy hwyr! Bydd y sioe llawn canu a dawnsio i’r teulu cyfan, gyda chyflwynwyr Cyw, y môr-leidr Ben Dant, Ta-ra-tan-toc ac Radley Miggins o Lan-ar-goll-en. Gyda digon o ganu a dawnsio bydd Sioe Nadolig Cyw yn siŵr o gyffroi pawb cyn y diwrnod mawr! Dyma fanylion y perfformiadau, a gwybodaeth am mwy »
4 Tachwedd 2014

Gwnewch y #PethauBychain

Ymgyrch Pethau Bychain Llywodraeth Cymru Fel cenedl ddwyieithog mae’n hanfodol fod yr iaith Gymraeg yn cael ei chlywed ar draws y wlad. Mae cannoedd o bethau bach hawdd – ‘Pethau Bychain’ – y gall pawb eu gwneud pob dydd i gynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg, pa bynnag lefel o Gymraeg (dysgwyr neu rugl) sydd ganddynt. Mae llawer o gyfleoedd i ddefnyddio mwy o’r iaith Gymraeg  bob dydd. Wrth rannu ac atgoffa pobl o’r Pethau Bychain y gellir eu gwneud y gobaith yw  ysbrydoli eraill i wneud yr un peth. Trwy gefnogi ein gilydd gallwn gynyddu’r mwy »
9 Hydref 2014

Tymor yr Hydref – Canolfan Gartholwg

Cartref
Beth sy’ ‘mlaen yng Nghanolfan Gartholwg yn ystod tymor yr Hydref.
10 Medi 2014

Swyddi Cymraeg – Dyddiad Cau : 1af o Ragfyr

Cartref
Hysbeseb swydd – Tyfu Gyda’r Gymraeg 2x swyddogion maes Rhondda a Chynon Caerffili a Chwm Taf Rydym yn chwilio am 2 berson brwd ac egniol i weithio gyda theuluoedd a phlant rhwng 0-7 oed ym yr ardaloedd yma. Bwriad y swydd yw cefnogi’r teuluoedd hynny i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.
20 Tachwedd 2014

Eisiau ennill iphone 6?

Cartref
Wyt ti rhwng 14 a 25? Be’ am roi tro ar gystadleuaeth #PethauBychain. Dyma be’ sydd angen i ti wneud: Tynna lun neu gwna fideo o’r #PethauBychain ’rwyt ti’n gwneud yn y Gymraeg e.e, fideo ohonot ti a dy ffrindiau yn mwynhau defnyddio’r Gymraeg mewn siop, mewn gig, gêm rygbi/ pêl droed neu’n cymdeithasu.. .Gelli di gystadlu trwy roi dy lun / fideo ar Facebook neu Twitter a chofia gynnwys #PethauBychain yn dy neges. Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2014Dilyna ni am fwy o fanylion: @iaithfyw Cymraeg
27 Hydref 2014

Da iawn Bwrdd Iechyd Cwm Taf!

Cartref
Da iawn Bwrdd Iechyd Cwm Taf! Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi penderfynu defnyddio un o’r wardiau yn un o’u hysbytai i ofalu am gleifion yn defnyddio’r Gymraeg. Mae cleifion ar ward B2 yn ysbyty Cwm Rhondda o hyn ymlaen yn gallu derbyn gofal a thriniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg fel canlyniad i gynllun peilot i helpu rhai y byddai’n hoff o dderbyn gofal yn y Gymraeg. Mae’r iaith Gymraeg yn cael ei hyrwyddo ar draws Cwm Taf a’r staff yn cael cynnig o hyfforddiant Cymraeg ac yn cael eu hannog i ddefnyddio geiriau Cymraeg mwy »
9 Hydref 2014

Cylchlythyr Haf interlink

Rhifyn yr Haf o Gylchlythyr interlink – Rhifyn Iechyd a Lles. Darllenwch i weld beth sy’n digwydd yn eich cymuned. Cylchlythyr interlink
10 Medi 2014

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd