Cartref

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

Cartref
Hoffwn ni gyd yma ym Menter Iaith Rhondda Cynon Taf ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn newydd dda i chi gyd! Mae hi wedi bod yn flwyddyn prysur iawn i ni ac rydym yn edrych ymlaen at 2015 er mwyn gweithio ar gynlluniau cyffrous ac er mwyn croesawi nifer o aelodau staff newydd. Diolch yn fawr i chi am eich holl gefnogaeth yn ystod y flwyddyn. Welwn ni chi yn y flwyddyn newydd gobeithio. Yn 2015, dwi am ddefnyddio mwy o Gymraeg Mae ymgyrch #pethaubychain Llywodraeth Cymru yn gobeithio cyhoeddi neges arbennig fel rhyw fath o ‘flash mwy »
17 Rhagfyr 2014

Hysbyseb swydd

Cyfle arbennig i berson ifanc rhwng 16 – 24 oed Mae Menter Iaith yn chwilio am weinyddydd i weithio yn y swyddfa ym Mhontypridd. Dyddiad Cau 17eg o Ragfyr Gwybodaeth ar gael ar wefan: gyrfacymru.com Ewch i swyddi ac hyfforddiant > Twf swyddi Cymru
4 Rhagfyr 2014

Llwyddiant Parti Nadolig y Porth 2014

Cartref
Diolch yn fawr i bawb ddaeth i Barti Nadolig y Porth eleni ym Mharc Treftadaeth y Rhondda.Diwrnod hyfryd unwaith eto a phawb wrth eu bodd gyda’r holl weithgareddau Nadoligaidd. Y  500 o fynychwyr yn ystod y dydd yn profi’r llwyddiant. Uchafbwynt y dydd i’r mwyafrif oedd y daith i ymweld â Siôn corn yn ei ogof a pherfformiadau arbennig Martyn Geraint a sesiwn llawn hwyl a sbri  Ffa-la-la.Hoffwn ddiolch yn fawr i Barc Treftadaeth y Rhondda, Ffa-la – la, Martyn Geraint, yr holl stondinwyr ac Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James am eu cyfraniad gwerthfawr ar mwy »
27 Tachwedd 2014

Eisiau ennill iphone 6?

Cartref
Wyt ti rhwng 14 a 25? Be’ am roi tro ar gystadleuaeth #PethauBychain. Dyma be’ sydd angen i ti wneud: Tynna lun neu gwna fideo o’r #PethauBychain ’rwyt ti’n gwneud yn y Gymraeg e.e, fideo ohonot ti a dy ffrindiau yn mwynhau defnyddio’r Gymraeg mewn siop, mewn gig, gêm rygbi/ pêl droed neu’n cymdeithasu.. .Gelli di gystadlu trwy roi dy lun / fideo ar Facebook neu Twitter a chofia gynnwys #PethauBychain yn dy neges. Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2014Dilyna ni am fwy o fanylion: @iaithfyw Cymraeg
27 Hydref 2014

Cystadleuaeth Cân i Gymru 2015

Cartref
Anfonwch eich caneuon nawr! Y wobr: £3500 I gystadlu: s4c.co.uk/canigymru Dyddiad cau; 16eg Ionawr
16 Rhagfyr 2014

Apiau newydd i helpu plant i ddysgu darllen yn y Gymraeg

Cartref
  Mae cenedlaethau o blant wedi dysgu darllen gyda llyfrau bach du a gwyn hoffus Magi Ann a’i ffrindiau, ac mae Menter Iaith Sir y Fflint wedi diweddaru straeon Magi Ann, Pero, Tedi, Doli a Dicw gan eu cyflwyno mewn lliw ac wedi animeiddio am y tro cyntaf ar ffurf apiau. Gall blant ddarllen y storïau ar eu pennau eu hunain, neu wrando ar leisiau yn adrodd y straeon. Mae’r apiau hefyd yn gymorth mawr i rieni di-Gymraeg neu rheiny sy’n dysgu’r Gymraeg, gan fod modd tapio botwm i weld cyfieithiad o’r brawddegau, neu dapio mwy »
27 Tachwedd 2014

Taith Sioe Nadolig CYW

Cartref
Sioe Nadolig Llawen Cyw! Eleni mae modd mynd a’r plantos i weld Sioe Nadolig Cyw gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn ogystal a sioeau dydd i ysgolion cynradd a meithrin, ond mae’r tocynnau yn gwerthu yn gyflym felly cofia archebu dy rai di cyn ei bo hi’n rhy hwyr! Bydd y sioe llawn canu a dawnsio i’r teulu cyfan, gyda chyflwynwyr Cyw, y môr-leidr Ben Dant, Ta-ra-tan-toc ac Radley Miggins o Lan-ar-goll-en. Gyda digon o ganu a dawnsio bydd Sioe Nadolig Cyw yn siŵr o gyffroi pawb cyn y diwrnod mawr! Dyma fanylion y perfformiadau, a gwybodaeth am mwy »
4 Tachwedd 2014

Gwnewch y #PethauBychain

Ymgyrch Pethau Bychain Llywodraeth Cymru Fel cenedl ddwyieithog mae’n hanfodol fod yr iaith Gymraeg yn cael ei chlywed ar draws y wlad. Mae cannoedd o bethau bach hawdd – ‘Pethau Bychain’ – y gall pawb eu gwneud pob dydd i gynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg, pa bynnag lefel o Gymraeg (dysgwyr neu rugl) sydd ganddynt. Mae llawer o gyfleoedd i ddefnyddio mwy o’r iaith Gymraeg  bob dydd. Wrth rannu ac atgoffa pobl o’r Pethau Bychain y gellir eu gwneud y gobaith yw  ysbrydoli eraill i wneud yr un peth. Trwy gefnogi ein gilydd gallwn gynyddu’r mwy »
9 Hydref 2014

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd