Cartref

Cyfarfod blynyddol y Fenter

Cartref
Cyfarfod blynyddol Menter Iaith Rhondda Cynon Taf Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, Pentre’r Eglwys Tachwedd 13eg 7:00yh Croeso cynnes i bawb!
30 Hydref 2014

Eisiau ennill iphone 6?

Cartref
Wyt ti rhwng 14 a 25? Be’ am roi tro ar gystadleuaeth #PethauBychain. Dyma be’ sydd angen i ti wneud: Tynna lun neu gwna fideo o’r #PethauBychain ’rwyt ti’n gwneud yn y Gymraeg e.e, fideo ohonot ti a dy ffrindiau yn mwynhau defnyddio’r Gymraeg mewn siop, mewn gig, gêm rygbi/ pêl droed neu’n cymdeithasu.. .Gelli di gystadlu trwy roi dy lun / fideo ar Facebook neu Twitter a chofia gynnwys #PethauBychain yn dy neges. Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2014Dilyna ni am fwy o fanylion: @iaithfyw Cymraeg
27 Hydref 2014

Hysbyseb Swydd – Swyddog Datblygu Fforymau Ieuenctid

Cartref
 Mae’r Fenter Iaith yn awyddus i benodi person egniol a brwdfrydig gyda chymwysteraua phrofiad ieuenctid perthnasol i hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg gyda phobl ifanc y sir.  Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â phrofiad o weithio gyda pobl ifanc dros 16 mlwydd oed, rheoli achrediadau a systemau monitro’r Fenter a chyngor RhCT a phrofiad o drefnu gweithgareddau perthnasol.  Bydd angen y gallu i gyfathrebu ar bob lefel, er mwyn cynnal ac arwain trafodaethau fforymau ieuenctid y Sir
22 Hydref 2014

Chwilio am Stondinwyr

Cartref
Rydym yn chwilio am stondinwyr amrywiol ar gyfer ein digwyddiad Nadoligaidd Teuluol- Parti Nadolig y Porth ym Mharc Treftadaeth y Rhondda. Dyddiad y digwyddiad eleni yw Dydd Sadwrn 22ain o Dachwedd. Os ydych yn gwerthu nwyddau crefft neu pethau y fyddai’n addas ar gyfer anrhegion Nadolig cysylltwch a’r Fenter cyn gynted a phosib ar 01443 407570 neu ebostiwch: catrinreynolds@menteriaith.org Yn ddelfrydol, hoffwn pebai’r stondinwyr yn rhugl yn y Gymraeg, yn dysgu Cymraeg neu’n gallu siarad rhywfaint o Gymraeg. Cynta’ i’r felin!
10 Hydref 2014

Nadolig ar y ffordd!

Cartref
PARTI NADOLIG Y PORTH Diwrnod hyfryd i’r teulu cyfan! Dydd Sadwrn, 22ain o Dachwedd 10:30 – 4PM Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Porth Gweithgareddau, Perfformiadau, stondinau, crefftau Nadolig Mynediad am ddim Gyda… Martyn Geraint /  Ffa la la Dewch i weld Siôn Corn yn ei ogof ! £5 Plentyn • £1 Oedolyn Angen archebu lle o flaen llaw i weld Siôn Corn ac i weld Martyn Geraint.  ☎01443 682036
29 Hydref 2014

Hysbyseb Swydd – Cydlynydd gwasanaethau plant

Cartref
Mae’r Fenter Iaith yn awyddus i benodi person profiadol a brwdfrydig sydd yn barod i arwain y tŵf o fewn ein gwasanaethau plant. Rydym yn chwilio am berson sydd â phrofiad o reoli staff a gwybodaeth drylwyr o’r safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau plant. Bydd angen i’r person feddu ar gymhwyster a phrofiad gwaith plant, a pharodrwydd i ddilyn hyfforddiant priodol. Bydd angen y gallu i gyfathrebu ar bob lefel, ac i ddatrys problemau’n ddiplomyddol yn ogystal â’r gallu i weithio yn annibynnol, o dan bwysau, a chyfathrebu’n dda gan gyfarwyddo gwaith eraill.
27 Hydref 2014

Wythnos Genedlaethol TWF 18-25 Hydref

Cartref
Mae Twf yn cynnal ei Wythnos Genedlaethol gyntaf eleni rhwng 18-25 Hydref gydag ymgyrch ar-lein i rannu manteision dwyieithrwydd cynnar yn y cartref gyda darpar rieni a rheini newydd. 
14 Hydref 2014

Gwnewch y #PethauBychain

Ymgyrch Pethau Bychain Llywodraeth Cymru Fel cenedl ddwyieithog mae’n hanfodol fod yr iaith Gymraeg yn cael ei chlywed ar draws y wlad. Mae cannoedd o bethau bach hawdd – ‘Pethau Bychain’ – y gall pawb eu gwneud pob dydd i gynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg, pa bynnag lefel o Gymraeg (dysgwyr neu rugl) sydd ganddynt. Mae llawer o gyfleoedd i ddefnyddio mwy o’r iaith Gymraeg  bob dydd. Wrth rannu ac atgoffa pobl o’r Pethau Bychain y gellir eu gwneud y gobaith yw  ysbrydoli eraill i wneud yr un peth. Trwy gefnogi ein gilydd gallwn gynyddu’r mwy »
9 Hydref 2014

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd