Cartref

Swyddi Cymraeg – Dyddiad Cau : 1af o Ragfyr

Cartref
Hysbeseb swydd – Tyfu Gyda’r Gymraeg 2x swyddogion maes Rhondda a Chynon Caerffili a Chwm Taf Rydym yn chwilio am 2 berson brwd ac egniol i weithio gyda theuluoedd a phlant rhwng 0-7 oed ym yr ardaloedd yma. Bwriad y swydd yw cefnogi’r teuluoedd hynny i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.
20 Tachwedd 2014

Nadolig ar y ffordd!

Cartref
PARTI NADOLIG Y PORTH Diwrnod hyfryd i’r teulu cyfan! Dydd Sadwrn, 22ain o Dachwedd 10:30 – 4PM Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Porth Gweithgareddau, Perfformiadau, stondinau, crefftau Nadolig Mynediad am ddim Gyda… Martyn Geraint /  Ffa la la Dewch i weld Siôn Corn yn ei ogof ! £5 Plentyn • £1 Oedolyn Angen archebu lle o flaen llaw i weld Siôn Corn ac i weld Martyn Geraint.  ☎01443 682036
29 Hydref 2014

Chwilio am Stondinwyr

Cartref
Rydym yn chwilio am stondinwyr amrywiol ar gyfer ein digwyddiad Nadoligaidd Teuluol- Parti Nadolig y Porth ym Mharc Treftadaeth y Rhondda. Dyddiad y digwyddiad eleni yw Dydd Sadwrn 22ain o Dachwedd. Os ydych yn gwerthu nwyddau crefft neu pethau y fyddai’n addas ar gyfer anrhegion Nadolig cysylltwch a’r Fenter cyn gynted a phosib ar 01443 407570 neu ebostiwch: catrinreynolds@menteriaith.org Yn ddelfrydol, hoffwn pebai’r stondinwyr yn rhugl yn y Gymraeg, yn dysgu Cymraeg neu’n gallu siarad rhywfaint o Gymraeg. Cynta’ i’r felin!
10 Hydref 2014

Da iawn Bwrdd Iechyd Cwm Taf!

Cartref
Da iawn Bwrdd Iechyd Cwm Taf! Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi penderfynu defnyddio un o’r wardiau yn un o’u hysbytai i ofalu am gleifion yn defnyddio’r Gymraeg. Mae cleifion ar ward B2 yn ysbyty Cwm Rhondda o hyn ymlaen yn gallu derbyn gofal a thriniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg fel canlyniad i gynllun peilot i helpu rhai y byddai’n hoff o dderbyn gofal yn y Gymraeg. Mae’r iaith Gymraeg yn cael ei hyrwyddo ar draws Cwm Taf a’r staff yn cael cynnig o hyfforddiant Cymraeg ac yn cael eu hannog i ddefnyddio geiriau Cymraeg mwy »
9 Hydref 2014

Taith Sioe Nadolig CYW

Cartref
Sioe Nadolig Llawen Cyw! Eleni mae modd mynd a’r plantos i weld Sioe Nadolig Cyw gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn ogystal a sioeau dydd i ysgolion cynradd a meithrin, ond mae’r tocynnau yn gwerthu yn gyflym felly cofia archebu dy rai di cyn ei bo hi’n rhy hwyr! Bydd y sioe llawn canu a dawnsio i’r teulu cyfan, gyda chyflwynwyr Cyw, y môr-leidr Ben Dant, Ta-ra-tan-toc ac Radley Miggins o Lan-ar-goll-en. Gyda digon o ganu a dawnsio bydd Sioe Nadolig Cyw yn siŵr o gyffroi pawb cyn y diwrnod mawr! Dyma fanylion y perfformiadau, a gwybodaeth am mwy »
4 Tachwedd 2014

Eisiau ennill iphone 6?

Cartref
Wyt ti rhwng 14 a 25? Be’ am roi tro ar gystadleuaeth #PethauBychain. Dyma be’ sydd angen i ti wneud: Tynna lun neu gwna fideo o’r #PethauBychain ’rwyt ti’n gwneud yn y Gymraeg e.e, fideo ohonot ti a dy ffrindiau yn mwynhau defnyddio’r Gymraeg mewn siop, mewn gig, gêm rygbi/ pêl droed neu’n cymdeithasu.. .Gelli di gystadlu trwy roi dy lun / fideo ar Facebook neu Twitter a chofia gynnwys #PethauBychain yn dy neges. Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2014Dilyna ni am fwy o fanylion: @iaithfyw Cymraeg
27 Hydref 2014

Gwnewch y #PethauBychain

Ymgyrch Pethau Bychain Llywodraeth Cymru Fel cenedl ddwyieithog mae’n hanfodol fod yr iaith Gymraeg yn cael ei chlywed ar draws y wlad. Mae cannoedd o bethau bach hawdd – ‘Pethau Bychain’ – y gall pawb eu gwneud pob dydd i gynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg, pa bynnag lefel o Gymraeg (dysgwyr neu rugl) sydd ganddynt. Mae llawer o gyfleoedd i ddefnyddio mwy o’r iaith Gymraeg  bob dydd. Wrth rannu ac atgoffa pobl o’r Pethau Bychain y gellir eu gwneud y gobaith yw  ysbrydoli eraill i wneud yr un peth. Trwy gefnogi ein gilydd gallwn gynyddu’r mwy »
9 Hydref 2014

Tymor yr Hydref – Canolfan Gartholwg

Cartref
Beth sy’ ‘mlaen yng Nghanolfan Gartholwg yn ystod tymor yr Hydref.
10 Medi 2014

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd