Cartref

Dosbarth pilates newydd – Dechrau Ebrill 16eg

Cartref
Beth am roi cynnig ar rywbeth newydd… Yn adeiladu ar lwyddiant y dosbarth ar ddechrau’r flwyddyn. Dosbarth pilates yn cychwyn ar ôl Pasg.Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg Addas ar gyfer pawb! (dros 16 oed) Croeso mawr i bawb!
25 Mawrth 2015

Parti Pasg y Parc

Cartref
Dewch i fwynhau diwrnod o hwyl a sbri dros y Pasg. Dydd Sadwrn, Ebrill 11eg Parc Gwledig Cwmdâr, Aberdâr 11 – 3pm Croeso mawr i bawb!
24 Mawrth 2015

Cynllun chwarae Pasg

Cartref
Cynhelir Cynllun Chwarae Pasg yn Campws Gymunedol Garth Olwg, Pentre’r Eglwys:   Dydd Llun 30 Mawrth – Dydd Iau 2 Ebrill 2015   Ac wedyn o Ddydd Mawrth 7 Ebrill – Dydd Gwener 10 Ebrill   9am – 5pm pob dydd, cost yw £15 y dydd.   Cysyllter a Rhys neu Bethan ar 01443 407570 neu ebostio: rhys@menteriaith.org      
17 Mawrth 2015

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Cartref
Llongyfarchiadau mawr i wirfoddolwyr trefnu digwyddiadau Clwb y Bont am drefnu ffair teulu llwyddiannus iawn yng Nghlwb y Bont ar Fawrth 1af i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Hyfryd oedd gweld y gymuned yn dod ynghyd i ddathlu ein Cymreictod. Hoffwn ddiolch i bawb am fynychu ac i’r gwirfoddolwyr am eu gwaith caled wrth gynllunio a pharatoi ac ar y dydd. Rydym yn edrych am unigolion i ymuno â’r grŵp gwirfoddoli – Os ydych â diddordeb ymuno neu angen fwy o wybodaeth cysylltwch â swyddfa’r Fenter.
13 Mawrth 2015

Dosbarth Babis Dŵr newydd

Cartref
Dosbarth hyfryd i fabis yn cychwyn ar ôl Pasg! Croeso mawr i bawb.
24 Mawrth 2015

Gŵyl Pres-hwyl yr Urdd

Cartref
Hwyl a Sbri gyda’r Urdd dros y gwyliau…Cyfle gwych!
20 Mawrth 2015

Penwythnos Preswyl Llangrannog Mawrth 2015

Am lwyddiant! Wythnos yn nol aeth 36 o ddisgyblion ysgolion gyfun y sir am benwythnos preswyl i Langrannog. Pwrpas y trip oedd i fforymau dod i adnabod ei gilydd a meddwl am syniadau gwych am ddatblygu’r iaith yn y Sir. Ar fore dydd Sadwrn wnaeth y grŵp wneud achrediad Level 2 OCN gydag Eleri o’r Urdd ac ar ôl hynny chawsant nhw lawer o hwyl yn wneud gweithgareddau’r gwersyll fel sgïo, gwyllt grefft a gwibgartio. Diolch o galon i bob ysgol a daeth ar y penwythnos. Roedd eich ymddygiad chi yn wych, ac roedd ên bleser mwy »
17 Mawrth 2015

Galwad am wirfoddolwyr

Cartref
Mae Menter Iaith yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer Parti Ponty 2015 Os ydych chi â diddordeb neu am fwy o fanylion: Ffoniwch: 01443 407570   email: catrinreynolds@menteriaith.org
10 Chwefror 2015

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd