Cartref

Hysbyseb Swydd – Swyddog Datblygu Fforymau Ieuenctid

Cartref
 Mae’r Fenter Iaith yn awyddus i benodi person egniol a brwdfrydig gyda chymwysteraua phrofiad ieuenctid perthnasol i hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg gyda phobl ifanc y sir.  Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â phrofiad o weithio gyda pobl ifanc dros 16 mlwydd oed, rheoli achrediadau a systemau monitro’r Fenter a chyngor RhCT a phrofiad o drefnu gweithgareddau perthnasol.  Bydd angen y gallu i gyfathrebu ar bob lefel, er mwyn cynnal ac arwain trafodaethau fforymau ieuenctid y Sir
22 Hydref 2014

Wythnos Genedlaethol TWF 18-25 Hydref

Cartref
Mae Twf yn cynnal ei Wythnos Genedlaethol gyntaf eleni rhwng 18-25 Hydref gydag ymgyrch ar-lein i rannu manteision dwyieithrwydd cynnar yn y cartref gyda darpar rieni a rheini newydd. 
14 Hydref 2014

Gwnewch y #PethauBychain

Ymgyrch Pethau Bychain Llywodraeth Cymru Fel cenedl ddwyieithog mae’n hanfodol fod yr iaith Gymraeg yn cael ei chlywed ar draws y wlad. Mae cannoedd o bethau bach hawdd – ‘Pethau Bychain’ – y gall pawb eu gwneud pob dydd i gynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg, pa bynnag lefel o Gymraeg (dysgwyr neu rugl) sydd ganddynt. Mae llawer o gyfleoedd i ddefnyddio mwy o’r iaith Gymraeg  bob dydd. Wrth rannu ac atgoffa pobl o’r Pethau Bychain y gellir eu gwneud y gobaith yw  ysbrydoli eraill i wneud yr un peth. Trwy gefnogi ein gilydd gallwn gynyddu’r mwy »
9 Hydref 2014

Cofiwch am ddiwrnod Shwmae eleni – Hydref 15ed

Cartref
Dathlwch gyda ni…Beth am drefnu diwrnod o weithgareddau yn y gweithle neu’r ysgol; bore coffi a  chodi arian at elusen; her a chwisiau; sesiwn blasu’r Gymraeg a dosbarthwch bathodynnau. Unrywbeth! Cynhaliwyd dros 100 o ddigwyddiadau yn 2013, beth am fwrw y 200 eleni? Am syniadau ewch at www.shwmae.org, Facebook a dilynwch ni ar Twitter @shwmaesumae.  
22 Medi 2014

GWEITHDAI FFILM 14+

Cartref
Yn dilyn y gweithdai 14+ dros yr Haf, dyma gyfle gwych arall i fod yn rhan o brosiect cyffrous iawn. Os ydych chi’n 14 oed neu throsodd ac yn edrych am rywbeth i wneud dros wyliau hanner tymor beth am ddod i’r weithdai ffilm 14+. Cyfle i ddysgu mwy am elfennau pwysig gwaith ffilmio a golygu yng nghwmni pobl ifanc Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg Am ddim!. Croeso mawr i bawb!
15 Hydref 2014

Chwilio am Stondinwyr

Cartref
Rydym yn chwilio am stondinwyr amrywiol ar gyfer ein digwyddiad Nadoligaidd Teuluol- Parti Nadolig y Porth ym Mharc Treftadaeth y Rhondda. Dyddiad y digwyddiad eleni yw Dydd Sadwrn 22ain o Dachwedd. Os ydych yn gwerthu nwyddau crefft neu pethau y fyddai’n addas ar gyfer anrhegion Nadolig cysylltwch a’r Fenter cyn gynted a phosib ar 01443 407570 neu ebostiwch: catrinreynolds@menteriaith.org Yn ddelfrydol, hoffwn pebai’r stondinwyr yn rhugl yn y Gymraeg, yn dysgu Cymraeg neu’n gallu siarad rhywfaint o Gymraeg. Cynta’ i’r felin!
10 Hydref 2014

Da iawn Bwrdd Iechyd Cwm Taf!

Cartref
Da iawn Bwrdd Iechyd Cwm Taf! Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi penderfynu defnyddio un o’r wardiau yn un o’u hysbytai i ofalu am gleifion yn defnyddio’r Gymraeg. Mae cleifion ar ward B2 yn ysbyty Cwm Rhondda o hyn ymlaen yn gallu derbyn gofal a thriniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg fel canlyniad i gynllun peilot i helpu rhai y byddai’n hoff o dderbyn gofal yn y Gymraeg. Mae’r iaith Gymraeg yn cael ei hyrwyddo ar draws Cwm Taf a’r staff yn cael cynnig o hyfforddiant Cymraeg ac yn cael eu hannog i ddefnyddio geiriau Cymraeg mwy »
9 Hydref 2014

Cyn bo’ hir…Stiwdio Acapela

Cartref
Dyddiad i’ch dyddiaduron. Noson yng nghwmni Hywel Gwynfryn a Beti George gydag Eleri Darkins. 30/10/14
22 Medi 2014

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd