Menter Iaith Sir Caerffili

Menter Bro Ogwr

Rhondda Cynon Taf

Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot Menter Iaith Abertawe Menter Caerdydd Menter a Chanolfan Gymraeg Merthyr Tudful Blaenau Gwent Mynwy Torfaen Casnewydd
Mentrau Iaith Morgannwg Gwent Menter Iaith
Newyddion diweddaraf Mentrau Morgannwg Gwent
drwy Rhestr Straeon Syml

Rhagor o Fentrau Iaith ar
www.mentrauiaith.org
Menter Iaith Abertawe

Tinsel Ar Y Goeden
Tinsel Ar Y Goeden   Mae llai na mi i fynd tan i Siôn Corn ddod lawr y simne fach ac mae’r Fenter wedi dechrau ar Fwrlwm y Nadolig eisoes. Ddydd Sadwrn diwethaf, cynhaliwyd Ffair Nadolig gyntaf Tŷ Tawe. Agorodd y drysau am 11 o’r gloch gyda chwmnïau lleol yn cynnal stondinau llawn crefftau, calendrau, […]
Newyddion Y Fenter Haf 2016
O Na Fyddai’n Haf O Hyd! Ysgol Ffilm Haf Y Fenter Mae’r Fenter wedi cael haf prysur iawn eleni wrth i blant greu ffilm fer yn ein Hysgol Ffilm. Cawson hwyl a sbri gyda chriw grêt o blant, yn sgriptio, cynhyrchu, cyfarwyddo, ffilmio, actio a golygu. Braint oedd treulio’r haf gyda grŵp o blant mor […]
Swyddog Cymuned a Chyhoedd newydd i’r Fenter – Beth Owen.
Mae Beth yn hanu’n wreiddiol o Lannerch-y-medd yn Ynys Môn – a daeth i’r De i ddilyn cwrs BSc Polisïau Cymdeithasol yn ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ystod ei chyfnod fel myfyrwraig bu Beth yn weithgar iawn gydag Undeb y Myfyrwyr a’r Gymdeithas Gymraeg  – a thrwy ei chysylltiad gyda’r gymdeithas honno, daeth yn aelod o […]
Ymgyrch y Bêl
Ymgyrch y Bêl Mae Menter Iaith Abertawe yn rhan o ‘Ymgyrch y Bêl – Pasio’r Bale Dros Gymru’ sef ymgyrch sy’n datgan cefnogaeth lawr gwlad i Dîm Cenedlaethol Cymru a thrwy hynny, gydnabod eu cyfraniad i ddylanwadu ar newid ymddygiad o ran defnydd iaith unigolion. Nod yr ymgyrch yw gyrru neges gref fod y Mentrau […]
Gŵyl AberDewi 2016 – Cymry Abertawe, ni yma o hyd!
Chwifio baneri, bloeddio’r anthem a dawnsio i rythm y Ddraig … Cymry Abertawe, rydym ni yma o hyd! Roedd AberDewi 2016 yn lwyddiant ysgubol lle gwelwyd dros 2000 o bobl yn gorymdeithio drwy strydoedd Abertawe Dydd Sadwrn diwethaf. Llongyfarchiadau gwresog i Ysgol Gynradd Login Fach a enillodd cystadleuaeth ‘Draig I’n Dinas’ a diolch yn fawr […]
GŴYL ABERDEWI 5.3.16
Cynhaliwyd Gŵyl AberDewi am y tro cyntaf yn 2015 lle gwelwyd bron i 1500 o bobl yn gorymdeithio drwy strydoedd Abetawe yn canu ac ymfalchïo yn y Gymraeg. Mae AberDewi nôl unwaith eto am flwyddyn arall, ond eleni bydd mwy o fwrlwm, mwy a ddreigiau, mwy o fandiau, mwy o gôrau, a pharêd enfawr! Artistiaid […]
Cyfle Gwych I Ysgolion Abertawe!!!!!

Mae AberDewi eich angen chi!
GŴYL ABERDEWI  DYDD SADWRN MAWRTH Y 5ed 2016
Fflach Newyddion!
Fflach Newyddion! Mae blogwraig newydd wedi MENTRO i fyd y flogiau yn Abertawe! Beth sy’n dod i’r meddwl pan rydych yn clywed yr enw Sian’el?? Persawr drud rhif 5? Seren teledu realiti? S4C? Wel mae ‘na sianel newydd ar YouTube– Sian’el Pethe Bob Dydd – ac arni seren newydd,  sef Eleri Griffiths, aelod o dîm […]
Ffarwelio Dai!
Hoffai’r Fenter ddiolch o galon i Dai am ei holl waith caled dros y ddwy flynedd a hanner diwethaf. Fel swyddog cymuned a rheolwr siop, mae Dai wedi ymroi cant y cant i lwyddiant ysgubol siop Tŷ Tawe ac wedi bod yn angerddol iawn yn hyrwyddo’r iaith ar draws y Sir. Mae ei bersonoliaeth, ei […]
Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Blwyddyn Newydd Dda
Blwyddyn newydd dda i chi gyd! ‘Dyn ni’n edrych ymlaen yma yn y Fenter at flwyddyn arall llwyddiannus llawn amrywiaeth, hwyl a sbri. Mae’n flwyddyn arbennig iawn i ni eleni gan bod Fenter Iaith Rhondda Cynon Taf yn dathlu’n penblwydd yn 25 oed. Byddwn yn dathlu hyn ar hyd y flwyddyn. Dathlwch gyda ni! HELO 2017…
Nodyn Cyflym….
Nodyn cyflym i atgoffa chi i ail bwcio eich sesiynau yn ei’n Glybiau Carco ar ôl Nadolig (01443407570). Plîs peidiwch ag cymryd yn ganiataol bod eich sesiynau yn cael ei ail bwcio yn awtomatig gan dy fod yn talu gydag archeb sefydlog. Diolch i gyd am dy holl gymorth dros y misoedd diwethaf. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!
Nadolig Llawen o Glwb Carco Llwyncelyn!
Ho Ho Ho !!! Edrychwch ar dudalen twitter Clwb Carco Llwyncelyn (@Clwb_Llwyncelyn) bob dydd i weld ei chalendr digidol ar gyfer y Nadolig! Da iawn chi staff Llwyncelyn, syniad hyfryd!! https://twitter.com/Clwb_Llwyncelyn
Dathlu gwaith y Mentrau Iaith
Dathlu Gwaith y Mentrau Iaith – 25 mlynedd o gefnogi’r Gymraeg Gyda 25 mlynedd ers sefydlu’r Fenter Iaith gyntaf mae yna ddigwyddiad arbennig ar brynhawn 17 Tachwedd er mwyn dathlu’r gwaith sydd wedi’i gyflawni dros y 25 mlynedd diwethaf. Bydd y digwyddiad ym Mhrifysgol Aberystwyth gydag Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Gydol Oes yn annerch y gynulleidfa. Yn ogystal â hyn, bydd cyfle i glywed am enghreifftiau o’r gwaith llwyddiannus sydd wedi’i gyflawni dros y blynyddoedd ar effaith bositif mae gwaith y Mentrau Iaith wedi cael ar gymunedau ar hyd a lled mwy »
Dewch i Dreorci i rannu’ch syniadau!
Dewch i rannu’ch syniadau am y Gymraeg yn eich cymuned. Mae croeso i oedolion ifanc 18+ ddod i leisio eich barn am bethau sydd yn bwysig i chi. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Rebecca@menteriaith.cymru
Cyfarfod blynyddol y Fenter

Parti Nadolig Treorci
flyer-parti-nadolig-treorci-cywir
Cystadleuaeth Siop Shwmae 2016
Fel rhan o ddathliadau Diwrnod Shwmae Sumae eleni (15ed o Hydref) mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn cynnal cystadleuaeth newydd sbon – ‘Siop Shwmae’. Cyfle yw hwn i rai o archfarchnadoedd mwya’r sir i gefnogi’r diwrnod trwy annog cwsmeriaid i ddefnyddio’r Gymraeg, dosbarthu bathodynnau, trefnu adloniant ac hyrwyddo ar lein. Bydd y siopau yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ac mi fydd yr archfarchnad sy’n profi’r ymdrech mwya’ yn ennill y teitl arbennig ‘Siop Shwmae 2016’ Pob lwc i bawb sy’n cymryd rhan eleni!
Cynllun Chwarae Calan Gaeaf
Ffoniwch i archebu lle: 01443 407570 e-bost: bethanowen@menteriaith.cymru
Clybiau Carco – Twitter
Ni nawr ar Twitter – dilynwch ni!
Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS
Menter Merthyr Tudful

Sul Siarad Merthyr Tudful

Picnic Haf Peppa Pinc!
Dewch i fwynhau Picnic Haf gyda Peppa Pinc! Fydd picnic, celf a chrefft a lot o gemau hwylus gyda Peppa! 18 Mehefin, 2016 12:00 – 15:00 Canolfan Soar, Merthyr Tudful £5 y plentyn (Cadwch le drwy ffonio 01685 722176)
Ymgyrch Y Bél – Pasio’r Bale dros Gymru
Mae Menter Iaith Merthyr a Chanolfan Soar yn cymryd rhan yn Ymgyrch Y Bél, Pasio’r Bale dros Gymru. Os hoffech chi ddangos eich cefnogaeth i Gymru yn yr Ewros, dewch draw i Ganolfan Soar a gofynnwch am arwyddo’r Bél!
Diwrnod Hyfryd Sali Mali
Mae Sioe Sali Mali yn Theatr Soar nawr wedi GWERTHU MAS!  
Cerdd y Nos

Gwerth Economaidd y Gymraeg o blith rhai o brif bynciau Cynhadledd Flynyddol y Mentrau Iaith
Eleni, bydd ein cynhadledd flynyddol i Brif Swyddogion a Chadeiryddion y 23 Menter Iaith yng Nghymru yn cael ei chynnal ar y 17eg a’r 18fed o Dachwedd yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful. Mae Canolfan Soar, sy’n cyfrannu tua £1.3m i economi de-ddwyrain Cymru bob blwyddyn yn ôl adroddiad diweddar, yn ganolbwynt i weithgareddau Cymunedol a mwy »
Taith Ysbrydion
Dewch gyda ni ar daith ysbrydion o gwmpas Maenordy Llancaiach Fawr! 15 Ionawr 2016 Cwrdd yn Llancaiach erbyn 18:45 £15.00 y person Croeso mawr i siaradwyr Cymraeg o bob gallu! I gadw lle : 01685 722176  / https://uk.patronbase.com/_Soar/Productions/D8/Performances (Rhaid cadw lle a thalu erbyn  8 Ionawr fan pellaf)    
(English) Parti ‘Dolig y Dysgwyr
Dewch i ddathlu’r Nadolig yng nghwmni ‘Dysgwr y Flwyddyn’, adloniant a bwffe Nadoligaidd. 10/12/15 – Canolfan Soar, Merthyr Tudful 19:00 £12 – i archebu tocyn : http://www.theatrsoar.co.uk Croeso mawr i siaradwyr Cymraeg o bob gallu!
Noson Garolau
Dewch i ddathlu’r Nadolig yng Nghanolfan Soar! Cyfle i ganu carolau Cymraeg a chlywed perfformiadau gan blant ysgolion Cymraeg lleol! 8/12/15 – Canolfan Soar, Merthyr Tudful 18:00 £2.00 (Talu wrth y drws) Dewch yn llu!
Parti gyda Siôn Corn
Dewch i gwrdd â Siôn Corn ag ymarfer eich Cymraeg! 5/12/15 – Canolfan Soar, Merthyr Tudful £5.50 – Pris yn cynnwys anrheg, parti, celf a chrefft a bwyd! i archebu lle : http://welshlearners.southwales.ac.uk/santa/ Dewch yn llu! 
Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS
Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Ymwybyddiaeth Iaith yn Ysgol Dwr y Felin!

Taith Ysgolion Mari Lwyd 2016

Gwefan yn cael ei ail-ddylunio

Celf, crefft a cherddoriaeth
Ar nos Fercher gwnaeth y Fenter gynnal sesiwn ymwybyddiaeth iaith, gan ddefnyddio hen gopiau o’r cylchgrawn Golwg i addurno gitar a chreu darn o waith ar gyfer addurno’r swyddfa!
Say it in Cymraeg!
Mae Mentrau Iaith Cymru wedi paratoi taflenni i’w dosbarthu i fusnesau ar hyd a lled Cymru, yn siopau, tafarndai, caffis a swyddfeydd mewn ymgais i annog mwy o bobl i roi cynnig ar ddefnyddio’r Gymraeg. Mae’r taflenni wedi eu creu i gyd-fynd
Gigs Y Gwach – 16eg Hydref!
Cofiwch am y gig nesaf gyda Plu a Platform11! Dewch i gefnogi cerddorion Cymraeg ar eu gorau! Croeso cynnes i bawb. Mynediad am ddim  
Diwrnod Shwmae – Sumae 2015
Ambell gymeriad lleol yn dweud Shwmae!!
Clwb Ieuenctid newydd ym Mhontardawe!
Mae’r Fenter wedi lansio clwb ieuenctid newydd ym Mhontardawe. Bwriad prosiect Ponty-o! yw cynnig cyfleoedd i bobl ifanc (blynyddoedd 5,6 a 7) i gymdeithasu ac i ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan i’r ysgol. Am fanylion pellach cysylltwch! Mynediad am ddim.
Croeso i Brif Swyddog newydd Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot
Yn dilyn ymddeoliad diweddar Alun pugh, mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot wedi croesawu Prif Swyddog newydd Owain Glenister a dechreuodd ar ei waith ar ddechrau mis Medi. Mae Owain Glenister wedi gweithio’n ddyfal dros y Gymraeg dros nifer o
Cylch Canu
Cawsom fore hyfryd gyda ‘Cylch Canu’.  Roedd e’n hyfryd gweld pawb nôl ar ôl gwyliau’r haf.  Dechreuwn ni’r sesiwn trwy ganu caneuon Cymraeg cyn inni gael toriad am ddishgled ac amser chwarae i’r plant.  I orffen y sesiwn, roeddem wedi
Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS
Menter Bro Ogwr

Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2017
Dydd Sadwrn 8 Hydref 2016 yn nhref Pen-y-bont ar Ogwr Cynhelir gorymdaith Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017 ddydd Sadwrn 8 Hydref 2016 yn nhref Pen-y-bont ar Ogwr gydag adloniant i ddilyn ar gaeau Pontnewydd. Diwrnod hwyliog i’r teulu cyfan ac yn gyfle i holl gyfeillion yr Urdd ddod ynghyd mwy »
Dathlu Dydd Roald Dahl yn Siop yr Hen Bont
Bydd Menter Bro Ogwr a Siop yr Hen Bont yn dathlu bywyd a gwaith Roald Dahl ar y 17eg o Fedi 2016 gyda Sesiwn Hwyl i Blant! Cyfle i ddarllen storïau Roald Dahl yn Gymraeg a chymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft gan greu barf Mr Twit, losin mawr yn Ffatri Siocled Willy Wonka mwy »
YDYCH CHI’N SIARAD CYMRAEG? YDYCH CHI ERIOED WEDI GWRANDO I RADIO CYMRU?
Rydym yn gwmni ymchwil o Gaerdydd o’r enw Strategic Research & Insight. Rydym wedi cael ei comisiynu gan BBC Cymru i recriwtio siaradwyr Cymraeg yn Ne Ddwyrain Cymru i gymryd rhan mewn ymchwil ar orsaf newydd dros dro mae Radio Cymru yn treialu. Rydym yn cysylltu â nifer o gwmnïau a sefydliadau yn yr ardal mwy »
HYSBYSEB SWYDD
Swydd: Gweithiwr Siop                                                                                                              Graddfa Gyflog: Cyflog Cenedlaethol gyda’r cyfle i ennill bonws                                         Oriau:  Hyd at 15awr yr wythnos. Mae Menter Iaith Bro Ogwr yn chwilio am Weithiwr Siop, i weithio yn Siop Yr Hen Bont ar Ogwr. Dyma yw’r unig siop Cymraeg ym Mhen-y-bont, sy’n cynnig llyfrau, cardiau ac anrhegion Cymraeg. Rydym yn chwilio am mwy »
Digwyddiadau’r Haf 2016
Gweithgareddau haf
Ymgyrch y Bêl – Pasio’r Bale dros Gymru!

DIWRNOD CREADIGOL AR GYFER POBL IFANC

Cystadleuaeth lliwio Gŵyl Dewi Sainsbury’s!
Llongyfarchiadau Mawr i Emma Curtis, Lacey Jones o Ysgol Gynradd Gymraeg Y Ferch o’r Sgêr a Freya Rose Brunt o Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr am ddod yn 1af, 2il a 3ydd yng nghystadleuaeth lliwio Gŵyl Dewi Sainsbury’s! Roedd Non Evans MBE yn hapus iawn i weld y dalent sydd gyda ni ym Mro Ogwr!
Noson Gomedi Cymraeg

Gŵyl Cwlwm Celtaidd ym Mhorthcawl penwythnos yma!

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS
Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Noson Garolau 2016

Nosweithiau Nadolig 2016

Pwll Mawr Nadolig 2016

Hwyl i’r Teulu 2016

Bore Hwyl Hydref 2016

Bore Coffi Macmillan 2016

Diolch ~ Thank you
Rydych chi wedi tanysgrifio’n llwyddiannus i gylchlythyron Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. Ewch i’ch blwch e-bost i gadarnhau eich tanysgrifiad. You have successfully sibscribed to Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen and Monmouthshire’s newsletters. Please check your inbox and confirm your subscription.
Jambori Hydref 2016
     
Bore Coffi Pont-y-pŵl

Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSSPapurau Bro

Tafod Elái
Yr Hogwr
Y Dinesydd
Gloran
Clochdar
Tua'r Goleuni
.cylch
Newyddion Gwent
Wilia
Clecs y Cwm

E-bost - ymateb

 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Frwydr y Bandiau >> Brwydr
  Mae Mentrau Iaith yn hybu ac ehangu'r defnydd o'r Gymraeg drwy weithio mewn partneriaeth gyda mudiadau, cymdeithasau, busnesau a chyrff cyhoeddus. Mae'r Mentrau yn codi proffil yr iaith Gymraeg yn yr ardal, helpu i newid agweddau tuag at yr iaith yn lleol, a darparu cyfleoedd i bobl o bob oedran gwrdd a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg.   By working in partnership with organisations, societies, businesses and public bodies Menter Initiatives promote and develop the use of the Welsh language. Menter raise the profile of the Welsh language in the area, help to change people's attitudes towards the language and provide opportunities for people of all ages to meet and socialise in Welsh.
       
 


Noddwr www Sponsor